سهامداران

سرمایه شرکت خورشید درخشان هشتم توس به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۱ میلیون سهم ۱۰۰،۰۰۰ ریالی که تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰ سهم با نام میباشد، که ۵۱% سهام مذکور متعلق به موسسه اعتباری ملل و ۴۹% آن متعلق به آستان قدس رضوی میباشد

۵۱

موسسه اعتباری ملل

۴۹

آستان قدس رضوی